3 Úno

Zápis ze schůze Představenstva klubu Galibi 3.2.2013

Datum: 3. 2 .2013 13:00

Zápis provedl: Bc. František Jakš

Přítomno: 5 členů představenstva – Ladislav Lázňovský, Martin Grünwald, Ing. arch. Pavel Kostka, RNDr. Jiří Břicháč, Ph. d., Ing. Jan Wolfram

Dále přítomni: 2 hosté – Petr Jůza, Bc. Václav Starý

Omluveni: Ing. Jiří Kysilka

Program:

1. Výroční zpráva

2. Seznámení s informacemi z parlamentu

3. Seznámení s informacemi od nové prezidentky

4. Smlouva s ČZU

5. Stanovy

6. Interní předpis 1/2013 Volební řád

7. Interní předpis 2/2013 Organizační výbor

8. Interní předpis 3/2013 Zástupce pro ČZU

9. Ekonomické činnosti

10.Volební kampaň a web

11. Diskuse a různé

12. Závěr

1. Výroční zpráva

Předseda klubu Ladislav Lázňovský seznámil představenstvo s povinností vydat Výroční zprávu. Termín odevzdání byl Parlamentem Studentské unie ČVUT (dále jen Parlament SU) stanoven na 28. 2. 2013.

2. Informace z parlamentu

Parlament SU chystá zřízení kontrolního výboru, v jehož čele pravděpodobně usedne Tomáš Zloch. S existencí takového výboru vznikne řada nových povinností pro klub Galibi, mezi něž patří libovolná forma záznamu dokládající správné fungování klubu.

3. Seznámení s informacemi od nové prezidentky

Předseda informoval o změně na postu prezidenta SU. Počínaje 9. únorem 2013 bude funkci vykonávat Václava Sedlmajerová. Dále se hovořilo o možnosti čerpání finančních prostředků v rámci přerozdělování Fondu prezidenta SU. Předseda klubu chystá žádost o finanční příspěvek na provoz webových stránek klubu.

4. Smlouva s ČZU

Finišují přípravy k podepsání Dohody o vzájené spolupráci mezi SU ČZU (Studentská unie České zemědělské univerzity) a klubem Galibi. Protože klub Galibi nemá vlastní právní subjektivitu, bude signace Dohody provedena prezidentkou SU ČVUT. V rámci výborů představenstva bude vytvořena funkce zástupce za ČZU, do níž bude jmenován jeden člen SU ČZU.

5. Změna stanov klubu

Stanovy klubu Galibi (Stanovy) jsou podřízené Stanovám SU. Během února bude finišovat úprava Stanov, následně budou předloženy Parlamentu SU ke schválení. Nejvíce řešené body nových Stanov byly: Minimální a maximální počet mandátů představenstva, výbory, organizační výbor a jeho obsazení. Dále novinkou bude dříve chybějící doložka, že předseda a místopředseda musí být zároveň členy představenstva.

 

Pavel K.: Stále držím autorská práva na logo Klubu. Sepíšu prohlášení o volném užívání loga Klubem.

 

Pavel K.: Potenciální kandidáty do představentva Klubu odláká doložka, kde po neúčasti na třech po sobě jdoucích jednáních zaniká mandát.

Ladislav L.: Hlas člena představenstva by měl být použitelným hlasem.

 

Jan W.: Galibi používá dvojkolejní členství. Jednak skupinu podepsaných papírů, druhak seznam příjemců infomailů.

 

Ladislav L.: Organizační výbor bude zřizován povinně.

Jan W.: Představenstvo by nemělo být vystavováno povinnosti nějaký výbor zřizovat.

Usnesení č. 2013/1/1

Stanovy klubu Galibi nebudou obsahovat povinnost zřizovat Organizační výbor. Pro – 4, Zdržel se – 1, Proti – 0.

 

15:00 Odešel Martin Grünwald

6. Interní předpis 1/2013 Volební řád

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem interního předpisu 1/2013.

 

Jiří B.: Je to nutná povinnost, že volby vyhlašuje předseda?

Ladislav L.: Je.

7. Interní předpis 1/2013 Organizační výbor

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem interního předpisu 2/2013.

 

Jan W.: Členové představenstva by měli být zároveň členy organizačního výboru (OV). OV by měl být rozšířením představenstva.

8. Interní předpis 1/2013 Zástupce pro ČZU

Představenstvo bylo seznámeno s návrhem interního předpisu 3/2013.

 

Představenstvo klubu Galibi se shodlo na tom, že zástupcem pro ČZU bude jmenovat Petra Jůzu. Petr Jůza bude reprezentovat klub Galibi na ČZU a zajišťovat komunikaci mezi orgány Klubu a orgány Studentské unie ČZU.

9.Ekonomické činnosti

Předseda informoval o možnosti mít klubový rozpočet s tím, že účetnictví bude mít na starost SU ČVUT. Té budou zasílány účty. Ekonomická činnost dále zahrnuje prodej předmětů jako klíčenky, hrníčky s logem Galibi apod.

 

Jan W.: Byl bych pro symbolický členský poplatek.

Ladislav L.: Deset procent se jako desátek odvádí SU ČVUT.

10.Volební kampaň a web

Členové představenstva a hosté diskutovali o volbách a webových stránkách klubu.

11. Diskuse a různé

Galibi Outdoor

Představenstvo klubu Galibi podpořilo zahájení oddělení aktivit Galibi outdooru od Galibi studentského klubu:

– Rozdělení bude provedeno řízeně a konstruktivně, ku prospěchu Galibi i LGBTQ komunity.

– Vzniká neformální LGBTQ oddíl outdoorových sportů (prozatimní název „LGBTQ outdoor“) jako nástupnická organizace Galibi outdooru.

– „LGBTQ outdoor“ bude mimo jakékoliv formální struktury klubu Galibi a může se reprezentovat samostatným logem, webem i samostatnými profily na sociálních sítích.

– „LGBTQ outdoor“ bude s klubem Galibi co nejtěsněji spolupracovat. Spolupráce bude spočívat především v prolinkování webů, vzájemné propagaci akcí a v pořádání společných akcí. V případě zájmu klubu Galibi bude „LGBTQ outdoor“ nabízet akce v kalendáři akcí a na facebooku Galibi.

– Bez souhlasu představenstva klubu Galibi nebude „LGBTQ outdoor“ používat ve svém názvu slovo Galibi.

– Uskutečněné Galibi outdoor akce a fotografie z těchto akcí mohou sloužit k propagaci jak „LGBTQ outdooru“, tak klubu Galibi.

– „LGBTQ outdoor“ uzavře s KLUBEM smlouvu o spolupráci. Smlouva o spolupráci se bude obnovovat po každých řádných volbách klubu Galibi a bude oboustraně vypověditelná.

– Jakmile bude „LGBTQ outdoor“ uveden do plného chodu a pokud o to bude zájem, rezignují Jiří Břicháč a Pavel Kostka na mandáty v představenstvu Galibi.

– Zástupcem pro vznik „LGBTQ outdooru“ byl jmenován Jiří Břicháč.

– Součástí tohoto zápisu je příloha s písemným vyjádřením obou členů představenstva.

 

Pavel K.: Jsme pracovně vytíženi, nemůžeme se plně zapojit do organizace klubu. Naši práci chceme oddělením Galibi Outdoor zhodnotit, v rámci něhož chceme svou aktivitu nadále vyvíjet.

Jirka B.: Chystáme opustit Představenstvo a být jen členové budoucího Organizačního výboru.

Ladislav L.: Odloučení bude provedeno do podzimu roku 2013.

Usnesení č. 2013/1/2

Představenstvo se přiklání k závěrům písemného prohlášení J. Břicháče a P. Kostky a zadává si úkol provést tento proces do podzimu roku 2013. Pro – 4, Zdržel se – 0, Proti – 0.

Neshody

Jan W.: Před nějakým čase došlo k neshodě mezi představiteli klubu a Milanem K. Výsledkem sporu bylo vyřazení jeho profilu na Facebooku ze seznamu členů facebookovské skupiny klubu Galibi. Unáhlených kroků bychom se měli v budoucnu vyvarovat.

Ladislav L.: V případě podobné situace budeme v těchto záležitostech hlasovat.

Jan W.: Měli bychom být transparentní a příspěvky nemazat.

František J.: Stránka Klubu na Facebooku funguje jako reklama a informační plocha. Názory škodící pověsti Klubu sem nepatří.

Ladislav L.: Napíšeme pravidla pro vkládání příspěvků.

Harmonogram pro následující dny

Podpis smlouvy o spolupráci s ČZU. Dodatečná úprava a schválení nových Stanov Parlamentem SU. Dodatečná úprava a schválení interních předpisů č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013 vycházejících ze zmíněných nových Stanov.

 

Ladislav L.: Poté, co se stanu oficiálně studentem, přepíši na své jméno grant z fondu ČVUT. Na podzim rozpustíme představenstvo a podle nového volebního řádu vyhlásíme volby.

12. Závěr

První zasedání Představenstva v roce 2013 ukončil předseda v 16:12, poděkoval všem přítomným členům a ostatním za účast.

 

V Praze,

7. 2. 2013