4 Led

Mimořádná schůze představenstva: Usnesení 1/2014 ze dne 14.1.2014

Usnesení č. 1/2014

Představenstvo klubu Galibi navrhuje následující
USNESENÍ:

Pověřujeme předsedu klubu, na základě jeho podnětu a žádosti, aby začal jednat v následujícím smyslu:

1) Zahájit sběr informací a vypracovat nezbytné materiály a dokumenty, které povedou k určení nového právního statutu klubu Galibi ve smyslu vlastní právní subjektivity.
2) Zahájit vnitro-klubovou diskuzi a přípravu klubového referenda k dané problematice.
3) Informovat všechny partnery klubu o případné právní změně a zajistit podklady, které budou nezbytné pro případný kontinuální přechod na novou nástupnickou organizaci s vlastní právní subjektivitou.
4) Představenstvo veškerá zadání posoudí na mimořádné schůzi svolané předsedou klubu ve chvíli, kdy budou připravena a splněna veškerá zadání. Poté představenstvo klubu Galibi rozhodne, zda schválí nezbytné kroky, které povedou ke změně právního statutu.

V Praze dne 14.1.2014

Počet osob s hlasovacím právem: 3

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato

Verze PDF: Usneseni_1_2014