20 Led

Novoroční projev a poselství předsedy klubu.

Vážení Galibáci, příznivci klubu a přátelé,

dovolte mi vám popřát do nového roku, roku 2014, vše nejlepší. Nedovolím si jednotlivě vyjmenovávat konkrétní hodnoty, vlastnosti a skutky, ale přeji vám, aby tento rok byl ve všech oblastech minimálně tak dobrý, né-li lepší, než rok loňský.

Dále by bylo správné se ohlédnout za rokem loňským, který skončil před několika málo hodinami. Rok 2013 byl pro klub Galibi velkým krokem vpřed. Zvládli jsme se rozšířit na další dvě univerzity, stali jsme se aktivním a respektovaným členem Studentské unie ČVUT a plnohodnotným partnerem pro další organizace naší komunity. Loňský rok si dovolím nazvat rokem STABILIZACE. Základní administrativa a fungování běží bez problému a je jednoznačně vidět, že náš klub má přínos, který předává dál. Přínosem myslím naše klubové hodnoty, mezi něž patří přátelství, tolerance, respekt a pozitivní činnost vyvíjená ku prospěchu komunity. Jsem přesvědčen, že bychom měli tyto hodnoty chránit, rozvíjet a v neposlední řadě je šířit a prosazovat v co možná nejširším spektru naší společnosti.

Veškerá snaha a aktivita našeho klubu by byla bezcenná, kdybychom neměli  kvalitní členskou základnu. Členstvo je alfou a omegou naší organizace a důležitým hybatelem směru, kterým Galibi jde a kam se vyvíjí. Jsem rád, že se členstvo zajímá o aktivity klubu a pomáhá svou účastí na těchto aktivitách budovat pevné základy, které jsou a budou pozitivním a nezpochybnitelným prvkem v našem snažení. Tímto děkuji vám, členům klubu Galibi, za vaši podporu a pochopení při časech kladných, ale i v momentech neradostných. Taktéž chci poděkovat příznivcům klubu a našim partnerům. V neposlední řadě nesmím zapomenout na aktivní členy našeho klubu, bez nich bychom byli jako květina bez vody. Kluci děkuji. Nerad dávám sliby, ale dnes si dovolím udělat výjimku. Slibuji, že osobně udělám maximum pro náš klub. Budu hájit naše hodnoty, členstvo a veškerou vyvíjenou aktivitu. Budu klub Galibi posouvat vpřed a neustoupím žádným případným snahám, které by nás mohli poškodit či znevážit.

Na závěr mi dovolte nastínit budoucnost a směr, kterým bych rád náš klub posunul. Každá společnost, organizace i spolek se vyvíjí. Galibi není v tomto ohledu žádnou výjimkou. S rokem 2014 vchází v účinnost nový občanský zákoník. Přináší řadu pozitivních, ale i negativních změn. Novou a zásadní změnou je, že již neexistují občanská sdružení, ale nově jsme nazýváni spolky. Tato zákonná změna je první výzvou roku 2014, na kterou budeme muset adekvátně reagovat. Dále vnímám jako zásadní výzvu pro tento rok to, aby Galibi překročilo vlastní stín a nasměřovalo se k samostatnosti a možnosti bez omezení se rozvíjet a šířit naše jméno napříč republikou. Nebojme se pojetí samostatnosti, nečekejme žádnou revoluci, ale uchopme budoucnost plně do našich rukou. Mám tím na mysli, že začnu prosazovat změnu našeho právního statutu, kdy bychom již nadále nebyli vysokoškolským klubem bez právní subjektivity, ale řádnou právnickou osobou. Uvědomuji si rizika a přínosy, které tato změna má. To je důvod pro můj další slib. Slibuji, že tuto změnu nechám po nutných přípravách a diskuzích schválit představenstvem klubu a poté posvětit referendem členské základny. Svoboda myšlení a slova jsou pro mě důležitým prvkem našich životů. Galibi dále čeká několik důležitých akcí. Budeme spoluorganizátory mezinárodního LGBT turnaje, spoluorganizátory během studentských univerzitních akcí a v neposlední řadě i viditelným prvkem během pražského festivalu menšin. Čeká nás rok změn. Věřím, že vámi zvolená administrativa a mnou jmenovaní zástupci tyto změny zvládnou.

Děkuji a šťastný teplý nový rok 2014.

Ladislav Lázňovský, předseda klubu